ارزش !

کارهای بزرگ از دست ما برنمی آید، اما می توانیم با عشقی بزرگ، کارهای کوچکی انجام دهیم. 
 فرشتهلبخند

مادر ترزا

/ 0 نظر / 7 بازدید