بازنده ای در حال بافتن رویا

میدانی چیست؟

میدانی؟

چه بخواهی    چه نخواهی

چه بخواهم    چه نخواهم

همیشه

همیشه تو برنده ای

و

من باز هم همان  بازنده

میدانی؟

نه

نمیدانی

میدانم که تو حتی نمیدانی که ......

.....

هیچ

..

تو با ندانسته هایت همه چیزهای دیگر به جز من را بشناس و بدان و بفهم

و

من باز هم در خیالم

نقشه ی برنده شدنت را میکشم

و

عاشقانه میبافم

چرا؟!

چرا که چاره ای نیست

فراموش کردی

که

چه بخواهی یا نه

چه بخواهم یا نه

تو برنده ای

و من

باید طرح دیگری برای برد تو بریزم

چرا که میدرخشی

چراکه برنده ای

و من

فقط

بازنده ای در حال بافتن رویا

.

.

.

.

.

 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 21 بازدید