مولانا

من غلام قمرم غیر قمر هیچ مگو

پیش من جزسخن شمع و شکر هیچ مگو

سخن رنج مگو جز سخن گنج مگو

ور از این بی خبری رنج مبر هیچ مگو

دوش دیوانه شدم عشق مرا دید و بگفت

آمدم نعره مزن جامعه مدر هیچ مگو

پ ن:یونسکو سال 2007 را سال جهانی مولانا نامیده.

/ 0 نظر / 4 بازدید