یک پیام

زندگی یک پاداش الهی ستفرشته

فرصتی ست کوتاه تا ببالی/بیابی/بدانی/بیندیشی/بفهمی/عشق بورزی/لبخندبزنی و

زیبا بنگری و درنهایت درخاطره ها بمانیلبخند

/ 0 نظر / 18 بازدید