هیس

هیس

از آوردن نامت بر زبانم میترسم

میترسم از چشمانم

میترسم از چشمانم که مملو از پاکی توست 

آوردن نام تو هم مرا پر از درخشش میکند

هیس

حتی اسمت را به زبانم نمی آورم

رادمرد همیشه پاک من

/ 0 نظر / 22 بازدید