4 شنبه سرخ

لبخندچهار شنبه سور ی مبارکهورا

یادمون باشه جشن کهن چهارشنبه سوری با روشن کردن آتش وپریدن از روی آتش و گفتن زردی من از تو     سرخی تو از من   همراه بوده .

مژه غصه هاتون هیزم آتیش ,امیدوارم همه ی غمهاتون خاکستر بشهچشمک

 

 

 

 

/ 0 نظر / 19 بازدید