عشق فرنگی

امروز25 بهمن     ولنتاین      روزعشق    البته فرنگیقلب

امادرست 4روزدیگه هورا

29بهمن روزعشق ایرانیقلب

سپندار مزگانمژه

تاریخچه ولنتاین به قدیسی به نام والنتاین برمیگردد.قدیسی که درزمانی که کلودیوس دوم فرمانروای روم باستان باعقایدعجیبش ازدواج رابرای سربازان امپراتوری روم قدغن کرده بود

(چراکه معتقدبودسربازان مجردبهترمیجنگند.)

این قدیس,کشیش والنتاین عقدسربازان رومی رامخفیانه بادختران موردعلاقه شان جاری میکرد

اماوقتی کلودیوس ازاین جریان باخبرمیشوددستورمیدهدوالنتاین رابه زندان بیندازند

درزندان والنتاین عاشق دخترنابینای یکی اززندانبانان میشود

وسرانجام باقلبی سرشارازعشق به جرم جاری کردن پیوندمیان قلبهای عاشق اعدام میشود.

البته درموردولنتاین افسانه های زیادی وجوددارد.

مبارک باشه ولنتاین

 

/ 0 نظر / 3 بازدید