زمین و نهال ها

فردا روز درختکاری

15اسفند

دارم به این فکر میکنم تو دوره ای که ما ناخواسته داریم زمین عزیزمون رو نابود میکنیم

نه ......تودوره ای که داریم خودمون رو بااشتباهات ناخواسته مون نابود میکنیم

چه میشه کرد

وقتی هرروزاین همه دود روتنفس میکنیم ,درختهایی رو قطع میکنیم تاجاشون خونه ی مدرن بسازیم,غافل از اینکه بااین کارها داریم زمین سخاوتمندمون روکه به ماپناه داده رونابود میکنیم

و

نابودی زمین برابر نابودی خودمونه

درخت ها ریه های زمین اند

باقطع شون زمین رو........

مادربرابر زمین ,محیط زیستمون ,نسلهای بعدیمون و دربرابرخودمون مسئولیم

حق نداریم شونه خالی کنیم

بیایید فردا هرکدوممون یه نهال بکاریم

یادمون نره زمین مادر ماست

ما در دامان زمین متولد میشویم,جهان راتجربه میکنیم ,زندگی میکنیم وسرانجام دوباره به آغوشش باز میگردیم

فردا......

نهال.......

مبارک و پربارباشه فردا

روز درختکاری

/ 0 نظر / 4 بازدید