7 سین, سینهای نوروز

(-:))))>< ماهی:سمبل حرکت و پویایی

تخم مرغ:سمبل زایش و تولد

سمنو:سمبل برکت (از قدیم ایرانیان با جوانه های گندم سمنو میپختندو این کار را بسیار مقدس میدانستند. ومعتقد بودند که خوردن سمنو باعث باروری و افزایش نیرو میشود.)

سبزه :سمبل شادابی و طراوت

سیب:سمبل  تندرستی و زیبایی

سرکه :سمبل عمر و شکیبایی و صبر

سنجد:سمبل عشق

سیر:سمبل درمان

سکه:سمبل برکت

+سنبل ,اجیل وتک ای نان ونقل وشیرینی و میوه (به  نشانه ی پربرکت بودن سفره), آینه(برای یکرنگی)  و قرآن(کتب مقدس برای رفع پلیدی ها)  شمع(به نیت روشنایی   وعمر) وظرفی آب(برای پاکی و صافی و آبادی)

البته هفت سین در جاهای مختلف به شیوهای متفاوتی برگزار میشود.

نوروز باستانی مان مبارکلبخند

 

 

 

/ 0 نظر / 8 بازدید